Mieszanina rozpuszczalników aromatycznych. Ma postać jednorodnej, klarownej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczonego.

Jedynka Rozcieńczalnik 0,5L

SKU: 1303
7,00 złCena
 • PRZEZNACZENIE

  Produkt przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów styrenowanych i chlorokauczukowych, m.in. produktu JEDYNKA® NEOKOR®. APLIKACJA

  Rozcieńczalnik należy dodawać do wyrobu małymi porcjami, stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczanego.

  TERMIN PRZYDATNOŚCI

  36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. OPAKOWANIA

  0,5 l i 5 l

  WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

  Zawiera: produkt reakcji masy m-ksylenu i o-ksylenu i p-ksylenu i etylobenzenu. Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

  Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

  Umyć dużą ilością wody z mydłem.

  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

  Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

  TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. PARAMETRY TECHNICZNE Gęstość 0,85-0,86 g/cm3 Lotność w stosunku do eteru etylowego 13-18 Temperatura zapłonu min. +25°C Destylacja 110-160°C

  Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
I OTRZYMUJ RABATY NA NASZE PRODUKTY
Źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy

Firma High Contrast od 2016 roku prowadzi w Bielsku-Białej sprzedaż farb i tynków prestiżowych marek takich jak TKKURILA, BECKERS, JEDYNKA, POLIFARB DĘBICA, STO, HQS, ORAC DECOR, SAN MARCO, Creativa by Cezar.

Współpraca z nami

Dla firm

Dla wykonawców

Praca

Dla Artystów

W stałym kontakcie
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Instagram Ikona

Wszelkie zamówienia realizujemy po pełnym uregulowaniu zapłaty za towar/usługę przed jego wydaniem.

Zastrzegamy prawo do nieprzymuszonej realizacji zleceń i usług.

Podawane terminy realizacji są prognozą i mogą ulec zmianą.

© 2015 - 2019 hcdesign   Kontakt

Bielsko-Biała email:hc@hcdesign.pl Telefon 537137779

 

Copyright © 2020 DEEPS STUDIO