Impregnat cienkopowłokowy opracowany na bazie trzech aktywnych żywic, zapewniających kompletną ochronę drewna:

• żywica polisacharydowa – ułatwia kompatybilność impregnatu ze strukturą chemiczną drewna,

• olej lniany – doskonale penetruje drewno i odpycha wilgoć,

• żywica alkidowa – tworzy szczelną powłokę, co gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne i środowiskowe. Dodatkowo, impregnat zabezpiecza powierzchnię drewna przed szkodliwym promieniowaniem UV, a jego powłoka jest odporna na działanie mikroorganizmów.

Jedynka Impregnat do drewna z woskiem 0,9L

SKU: 1299
17,00 złCena
 • PRZEZNACZENIE

  Impregnat przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania wszelkich powierzchni drewnianych oraz drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń: okien, drzwi, altan, ogrodzeń, drewnianych fasad budynków oraz innych elementów stolarki budowlanej.

  APLIKACJA

  1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Powierzchnie należy oczyścić, osuszyć, odżywiczać, usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub pozostawić (zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Dokładnie zmatowić istniejące połyskliwe powłoki i podłoża wcześniej bejcowane, w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji impregnatu przez podłoże. Wszystkie powierzchnie do malowania muszą być suche, a zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 20%.

  2) MALOWANIE

  Produkt należy dokładnie wymieszać. Aplikować pędzlem lub tamponem rozcierając w kierunku zgodnym z rysunkiem słojów drewna. Zaleca się nakładanie przynajmniej dwóch warstw w odstępach minimum 6 godzin. Uwaga! Nie stosować przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.

  3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

  Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Narzędzia czyścić ROZCIEŃCZALNIKIEM NISKOAROMATYCZNYM DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH marki JEDYNKA® lub benzyną lakierniczą. KOLORYSTYKA

  Bezbarwny + 10 gotowych kolorów. Naklejka prezentująca kolor impregnatu na opakowaniu ma charakter poglądowy. Zalecamy sprawdzenie wymalowań dostępnych w punktach sprzedaży, w których to również dostępne są testery kolorystyczne o poj. 50ml z oryginalnym produktem. Ze względu na rodzaj materiału jakim jest drewno, ostateczny kolor oraz stopień połysku będzie uzależniony od gatunku drewna, ilości nałożonego produktu, sposobu aplikacji, stopnia przygotowania oraz pierwotnego koloru podłoża. W związku z tym zalecamy wykonanie wymalowania próbnego, które będzie odzwierciedleniem ostatecznego efektu na danym drewnie.

  STOPIEŃ POŁYSKU

  Mat

  WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA

  Do 18 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj drewna, jego faktura, porowatość, twardość, zawartość wilgoci oraz zastosowana technologia aplikacji. TERMIN PRZYDATNOŚCI

  36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. OPAKOWANIA 0,05 l (tester koloru), 0,9 l, 2,5 l, 5 l i 10 l

  WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

  Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych, terpentyna, oksym ketonu etylowometylowego, bis(2-etyloheksanian) kobaltu, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska.

  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

  Umyć dużą ilością wody z mydłem. Ten środek do aplikacji powierzchniowej zawiera produkt biobójczy do ochrony powłoki. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on i 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Uwaga! Ryzyko samozapłonu zużytych czyściw, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

  Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

  PARAMETRY TECHNICZNE

  Lepkość mierzona kubkiem wypływowym Forda o ø otworu 4 mm, w temp. +23°C 26-50 s Gęstość 0,87-0,92 g/cm3 Temperatura zapłonu min. +30°C INFORMACJE DODATKOWE Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO

  Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

© 2015 - 2019 hcdesign   Kontakt

Bielsko-Biała email:hc@hcdesign.pl Telefon537137779

 

 • Facebook Black Round
 • Instagram Black Round

Ekskluzywne meble łazienkowe Mera z Bielska-Białej do Twojej łazienki.